Tác Giả Thiếu Niên Tình Hoài Tổng Thị Thi, Hoàng Qua