Tác Giả Ngọa Long Sinh

Thất Kỳ Đoạt Mạng

Thất Kỳ Đoạt Mạng

8.5/10
17858

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 33
Hậu Thiên Hạc Phổ

Hậu Thiên Hạc Phổ

8.5/10
6733

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 20
Yên Chi Bảo Đao

Yên Chi Bảo Đao

8.5/10
12131

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 28
Xác Chết Loạn Giang Hồ

Xác Chết Loạn Giang Hồ

8.5/10
88771

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 177
Vô Ảnh Thần Chiêu

Vô Ảnh Thần Chiêu

8.5/10
22543

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 35
Tố Thủ Kiếp

Tố Thủ Kiếp

8.5/10
20604

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 60
Thượng Ngươn Kiếm Pháp

Thượng Ngươn Kiếm Pháp

8.5/10
19705

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 46
Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

8.5/10
28239

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 44
Thánh Tâm Ma Ảnh

Thánh Tâm Ma Ảnh

8.5/10
15996

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 29
Thiên Nhai Hiệp Lữ

Thiên Nhai Hiệp Lữ

7.5/10
15425

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 44
Túy Tâm Kiếm

Túy Tâm Kiếm

7.5/10
21203

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 72
Thất Tuyệt Ma Kiếm

Thất Tuyệt Ma Kiếm

7.5/10
49513

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 180
Thiên Hương Tiêu

Thiên Hương Tiêu

7.5/10
7325

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 30
Quỷ Kiếm U Linh

Quỷ Kiếm U Linh

7.5/10
18986

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 64
Ngưng Sương Kiếm

Ngưng Sương Kiếm

7.5/10
6205

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 19
Phi Ưng Chưởng

Phi Ưng Chưởng

7.5/10
9153

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 20
Ngũ Hành Sinh Khắc

Ngũ Hành Sinh Khắc

7.5/10
14455

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 53
Ma Đao Sát Tinh

Ma Đao Sát Tinh

7.5/10
21196

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 60
Nô Tình Kiếm Thủ

Nô Tình Kiếm Thủ

7.5/10
12278

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 49
Ma Hoàn Lãnh Nhân

Ma Hoàn Lãnh Nhân

7.5/10
17911

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 65
Mai Hoa Quái Kiệt

Mai Hoa Quái Kiệt

7.5/10
14664

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 40
Hàn Mai Kim Kiếm

Hàn Mai Kim Kiếm

7.5/10
7659

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 18
Hải Nộ Triều Âm

Hải Nộ Triều Âm

7.5/10
22540

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 89
Đàn Chỉ Thần Công

Đàn Chỉ Thần Công

7.5/10
51747

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 124
Giáng Tuyết Huyền Sương

Giáng Tuyết Huyền Sương

7.5/10
19194

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 58
Giang Hồ Ký

Giang Hồ Ký

7.5/10
17655

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 47
Điệu Sáo Mê Hồn

Điệu Sáo Mê Hồn

7.5/10
35037

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 117
Cuồng Tà Tuyệt Đản

Cuồng Tà Tuyệt Đản

7.5/10
16750

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 36
Cuồng Hiệp Tà Kiếm

Cuồng Hiệp Tà Kiếm

7.5/10
12914

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 24
Chiến Yên Hùng Cái

Chiến Yên Hùng Cái

7.5/10
10294

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 26
Âm Dương Tam Thư Sinh

Âm Dương Tam Thư Sinh

7.5/10
12184

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 24
Bách Thủ Thư Sinh

Bách Thủ Thư Sinh

7.5/10
16481

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 50
Thất Kỳ Đoạt Mạng
8.5/10
17858

Thể loại: Kiếm Hiệp

Hậu Thiên Hạc Phổ
8.5/10
6733

Thể loại: Kiếm Hiệp

Yên Chi Bảo Đao
8.5/10
12131

Thể loại: Kiếm Hiệp

Xác Chết Loạn Giang Hồ
8.5/10
88771

Thể loại: Kiếm Hiệp

Vô Ảnh Thần Chiêu
8.5/10
22543

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tố Thủ Kiếp
8.5/10
20604

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thượng Ngươn Kiếm Pháp
8.5/10
19705

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thiên Hạc Phổ
8.5/10
28239

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thánh Tâm Ma Ảnh
8.5/10
15996

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thiên Nhai Hiệp Lữ
7.5/10
15425

Thể loại: Kiếm Hiệp

Túy Tâm Kiếm
7.5/10
21203

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thất Tuyệt Ma Kiếm
7.5/10
49513

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thiên Hương Tiêu
7.5/10
7325

Thể loại: Kiếm Hiệp

Quỷ Kiếm U Linh
7.5/10
18986

Thể loại: Kiếm Hiệp

Ngưng Sương Kiếm
7.5/10
6205

Thể loại: Kiếm Hiệp

Phi Ưng Chưởng
7.5/10
9153

Thể loại: Kiếm Hiệp

Ngũ Hành Sinh Khắc
7.5/10
14455

Thể loại: Kiếm Hiệp

Ma Đao Sát Tinh
7.5/10
21196

Thể loại: Kiếm Hiệp

Nô Tình Kiếm Thủ
7.5/10
12278

Thể loại: Kiếm Hiệp

Ma Hoàn Lãnh Nhân
7.5/10
17911

Thể loại: Kiếm Hiệp

Mai Hoa Quái Kiệt
7.5/10
14664

Thể loại: Kiếm Hiệp

Hàn Mai Kim Kiếm
7.5/10
7659

Thể loại: Kiếm Hiệp

Hải Nộ Triều Âm
7.5/10
22540

Thể loại: Kiếm Hiệp

Đàn Chỉ Thần Công
7.5/10
51747

Thể loại: Kiếm Hiệp

Giáng Tuyết Huyền Sương
7.5/10
19194

Thể loại: Kiếm Hiệp

Giang Hồ Ký
7.5/10
17655

Thể loại: Kiếm Hiệp

Điệu Sáo Mê Hồn
7.5/10
35037

Thể loại: Kiếm Hiệp

Cuồng Tà Tuyệt Đản
7.5/10
16750

Thể loại: Kiếm Hiệp

Cuồng Hiệp Tà Kiếm
7.5/10
12914

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chiến Yên Hùng Cái
7.5/10
10294

Thể loại: Kiếm Hiệp

Âm Dương Tam Thư Sinh
7.5/10
12184

Thể loại: Kiếm Hiệp

Bách Thủ Thư Sinh
7.5/10
16481

Thể loại: Kiếm Hiệp