Tác Giả Mặn Ngọt Bùi Đắng Cay, Toàn Điềm Khổ Lạt Hàm Liễu