Tác Giả Giả Cổ Long

Tiểu Sát Tinh 2

Tiểu Sát Tinh 2

8.5/10
44164

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 129
Tiểu Sát Tinh 1

Tiểu Sát Tinh 1

8.5/10
31876

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 71
Uy Phong Cổ Tự

Uy Phong Cổ Tự

8.5/10
20223

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 36
Tuyết Hoa Phong Nguyệt

Tuyết Hoa Phong Nguyệt

7.5/10
14232

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 36
Tiên Cô Bảo Kiếm

Tiên Cô Bảo Kiếm

7.5/10
19443

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 55
Thạch Phong Thành

Thạch Phong Thành

7.5/10
150407

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 39
Tiểu Sát Tinh

Tiểu Sát Tinh

7.5/10
14376

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 71
Thái Cực Đồ

Thái Cực Đồ

7.5/10
14072

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 37
Quyền Chủ Ngọc Ấn

Quyền Chủ Ngọc Ấn

7.5/10
13632

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 45
Sát Thủ Kiếm Vương

Sát Thủ Kiếm Vương

7.5/10
14058

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 55
Long Kiếm Truy Hồn

Long Kiếm Truy Hồn

7.5/10
10764

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 25
Ma Thần Quỷ Kiếm

Ma Thần Quỷ Kiếm

7.5/10
15924

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 46
Phi Thiên Ma

Phi Thiên Ma

7.5/10
13495

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 34
Ma Ảnh Kiếm

Ma Ảnh Kiếm

7.5/10
18722

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 52
Lôi Âm Ma Công

Lôi Âm Ma Công

7.5/10
22242

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 62
Luân Hồi Cung Chủ

Luân Hồi Cung Chủ

7.5/10
37736

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 111
Hiệp Ẩn Ma Tung

Hiệp Ẩn Ma Tung

7.5/10
8268

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 21
Giang Hồ Xảo Khách

Giang Hồ Xảo Khách

7.5/10
19306

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 50
Dị Kiếm Khách

Dị Kiếm Khách

7.5/10
23269

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 62
Cô Lâu Quái Kiệt

Cô Lâu Quái Kiệt

7.5/10
18224

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 37
Cô Tinh Hiệp Lữ

Cô Tinh Hiệp Lữ

7.5/10
13269

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 31
Chân Kinh Cửu Cửu

Chân Kinh Cửu Cửu

7.5/10
19114

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 35
Tiểu Sát Tinh 2
8.5/10
44164

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tiểu Sát Tinh 1
8.5/10
31876

Thể loại: Kiếm Hiệp

Uy Phong Cổ Tự
8.5/10
20223

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tuyết Hoa Phong Nguyệt
7.5/10
14232

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tiên Cô Bảo Kiếm
7.5/10
19443

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thạch Phong Thành
7.5/10
150407

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tiểu Sát Tinh
7.5/10
14376

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thái Cực Đồ
7.5/10
14072

Thể loại: Kiếm Hiệp

Quyền Chủ Ngọc Ấn
7.5/10
13632

Thể loại: Kiếm Hiệp

Sát Thủ Kiếm Vương
7.5/10
14058

Thể loại: Kiếm Hiệp

Long Kiếm Truy Hồn
7.5/10
10764

Thể loại: Kiếm Hiệp

Ma Thần Quỷ Kiếm
7.5/10
15924

Thể loại: Kiếm Hiệp

Phi Thiên Ma
7.5/10
13495

Thể loại: Kiếm Hiệp

Ma Ảnh Kiếm
7.5/10
18722

Thể loại: Kiếm Hiệp

Lôi Âm Ma Công
7.5/10
22242

Thể loại: Kiếm Hiệp

Luân Hồi Cung Chủ
7.5/10
37736

Thể loại: Kiếm Hiệp

Hiệp Ẩn Ma Tung
7.5/10
8268

Thể loại: Kiếm Hiệp

Giang Hồ Xảo Khách
7.5/10
19306

Thể loại: Kiếm Hiệp

Dị Kiếm Khách
7.5/10
23269

Thể loại: Kiếm Hiệp

Cô Lâu Quái Kiệt
7.5/10
18224

Thể loại: Kiếm Hiệp

Cô Tinh Hiệp Lữ
7.5/10
13269

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chân Kinh Cửu Cửu
7.5/10
19114

Thể loại: Kiếm Hiệp