Tác Giả Ba Ba Không Phải Rùa, Giáp Ngư Bất Thị Quy